Aller au contenu

Nhất Chi Mai

Teliz mal Wikipedia.

Nhất Chi Mai ( 1934 - 1967 )

Nhất Chi Mai ( Phan Thị Mai tis inaf yoltack ) tir vietnamafa tavesikya, ke buddevafa alka.

Tsunesa va Vietnama Geja is oson djumexaksasa isu kevotcetesa, ba 16/05/1967 lent borca ke Saigon lanir aze va int teyvikear, rozason va tena ke geja is dili.


Ronoksudana klita[betara | va krent betá]

Sanegafa liwomba : Nhất Chi Mai, awalkexik

Nhất Chi Mai
 Blira 1934 - 1967
 Vedeyot Vietnama


  Tuveli icde Izvopa