Firdausi

Teliz mal Wikipedia.
Firdausi
940-1020
Farsavaf ezlopik

Firdausi Tusi ( فردوسی طوسی persavon )

Firdausi, tir kan bat yolt ke dan xanta tir melanafa da Abul Kasim Mansur ibn Axmed ibn Faxr ed-Din tanoy farsavaf ezlopik gilton zo yoltar. Moni 940 koe Cadab widel poke Tus koe Xorasan winka Firdausi kobliyir aze delapon zo gaayar ; va Farsava is mafelon digina Arabava is Paxlaviava belcon vayayar. Icde inaf jotaf is milon oyaf tandeem va abiccoba grupet ; anton da in va keafa vayara ta grupera va savsafa farsafa izva askiyir ise da tiyir pegaf gu yona icdefa cenkaxa rotrasina koe yona paxlavifa ugalda, pilkovon koe Danicver Dixan dotay.

Lanamon, va tugeltratan abdumimaks va ezlasutera va izva ke Farsa ixam kobrayar, voxe va in Dakiki icdeon abdifiyir. Yoke folvafa awalkera ke battan bak 980 in davon kokobayar, faveson va fosaks ke tel abdifisik beka konakviele vaon mekuvon karolayar. Tiyir rekolanya ta siskera va yona sega ke iranaf gradilik. Bardecemdon belkuyunon gan arabaf seltay, farsaf vedey va gaderopafa is suterotafa volruptesuca boreon fu dimtrasiyir. Korik koteyaweyed kan nega va savsaf farsikeem ; tiyid kalaf dimtrasison va man olukaceem, ise va po ke vedeyeva satolena akluca tulobliyir. Acum taneaf blok ke Firdausi boreon remotalayad.

Bata poraca me stapeyer pu erbakiramaf ezlik ; in va erbalevgisik olegayar. Va tan taneon trasiyir : va Abu Mansur bowesik va Tus winka, voxen inafa ezla men tenuweyer viele Abu Mansur awalkeyer. Bam tison 58-dafi Firdausi kaaneyayar va dendara ke tugazaweyes Xazni Maxmud. Ko Xazni kle lakiyir lize, golde lijkuca ke gazezlasikeem guyawes yoke licrakef kevlik, in flecupuyur da zo kodulapayar. Wori va progesuca ke sersik al kiewaskiyir ise tison porakirapaf is kulapaf va grabomeem diliodon co gotenuyur viele va fol ke Maxmud aboyafa skujera kevon ripindayad. Tison aundapaf is zidapaf ise kabuyuson mo sultanik va udutafa kleca, in va Xazni buluyur aze, enide va kaaneyareem kruleyer, widavawidavon lutceyer.

Milon koe Bagdad El Kadir Billax xalifik, mu dan va Yusuf is Zuleixa ezlayar, va dendara kev ziduca ke Maxmud me ebleyer, acum ko Tus ixam guazanyafi Firdausi dimlakiyir lize bak 1020 moion awalkeyer. Zo negar da tere Maxmud sultanik, raveyeson va yona skujera tukosayasa va ezlopik, al eruyur da vanmia aboyikeem in di dimpiyir ise va yal dem 400 000 moavatalolk puon al stakseyer. Viele va tan tuvel ke Tus kamba zilisa va yal koolapiyir, enide ko awalkikxo zo stayar va ar tuvel alto ke Firdausi divolapiyir. Nazkeikya ke ezlik vewayasa va stakseks pu gadikye, ta vegedura va oblaxa djukolnayana gan Firdausi erba zo uneyer.

Aldaf suteks ke Firdausi zo yoltayar kan Cax-NamexNeva ke Gazikeem ) ; tir ugalafa nega va bifeem ke Farsa bak 3600 tanda kali 636-eafa ilana, trabe evla ke islamafa olgalicura. Vaxe Cax-Namex, ke Firdausi anton zavzar "Yusuf is Zuleixa" ezla ; tir kridjoveks gan Alkuran neva va yona regala icde skeda ke Yosif do kurenikya ke Putifar.

Abul Kasim Firdausi Tusi

Abul Kasim Firdausi Tusi

 Blira 940-1020
 Ava Persava
 Suterind Ezlopa
  Suterot 
  • Cax-Namex - Neva ke Gazikeem
  • Yusuf is Zuleixa
  Tuveli icde Suteroteem