Loma:Tyrannidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Tyrannidae ».

Batu bu 104 tid koe bata loma, ke 104 varon.

P