Loma:Scandentia

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 2 volveyloma, anton digir, ke 2 kotron.

P

T

Lomolkeem « Scandentia ».

Batu bu 72 tid koe bata loma, ke 72 varon.

T