Loma:Mephitidae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 4 volveyloma, anton digir, ke 4 kotron.

C

M

S

Lomolkeem « Mephitidae ».

Batu bu 74 tid koe bata loma, ke 74 varon.

K