Loma:Erinaceidae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 10 volveyloma, anton digir, ke 10 kotron.

A

E

H

M

N

P

Lomolkeem « Erinaceidae ».

Batu bu 72 tid koe bata loma, ke 72 varon.

P