Loma:Dugongidae

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

D

Lomolkeem « Dugongidae ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.