Loma:Cingulata

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

D

Lomolkeem « Cingulata ».

Batu bu 51 tid koe bata loma, ke 51 varon.

W