Loma:Anseranatidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Anseranatidae ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.